Personal Data Request Form

Should you wish to download the Personal Data Request Form click here

 

REQUEST FOR INFORMATION ON PERSONAL DATA TALBA GHAL INFORMAZZJONI DWAR DATA PERSONALI

For eTars purposes

Ghal skopijiet tal-eTars

You can obtain additional information on eTars on this link. Tista’ tigbor aktar informazzjoni dwar eTars f’din il-Link.
Please use Block Capitals to complete this form.  All information will be treated in strict confidence. Jekk joghgbok imla din il-formula b’ittri kbar.  L-informazzjoni li taghtina tinzamm kunfidenzjali.
PERSONAL DETAILS DETTALJI PERSONALI
We will use these details to identify any personal data relating to you held in eTars and report this back to you. B’dawn id-dettalji personali ser insibu l-informazzjoni personali li tinvovi lilek fl-eTars, biex nibghatuhilek.
Name Isem
Surname Kunjom
Identity card number Numru tal-karta tal-identita
Current address Indirizz kurrenti
Town/village Belt/villagg
Country Pajjiz
Postal code Kodici postali
ACCIDENT DETAILS DETTALJI DWAR INCIDENT
We will use these accident details to identify any personal data on motor accidents to which you were involved. B’dawn id-dettalji dwar l-incident ser insibu l-informazzjoni personali dwar incidenti li jinvolvu lilek.
Accident date Data tal-incident
Vehicle registration number Numru ta’ registrazzjoni
Make/model Ghamla/mudel
Signature of Data subject Firma tas-suggett tad-dejta
Name in block letters Isem b’ittri kbar
Address Indirizz
If you held a different previous address to the current one, please add this to the back of this form. Jekk kellek xi indirizz differenti minn dak kurrenti, zid dan fuq il-pagna ta’ wara.
The completed form with a copy of your identity card should be sent to:Malta Insurance Association
43A/4 St Paul’s Buildings,
West Street
Valletta
Din il-formula ghandha timtela u tintbghat flimkien ma’ kopja tal-karta tal-identita tieghek lil:Malta Insurance Association
43A/4 St Paul’s Buildings,
Triq il-Punent
Valletta

By clicking here you return to the main page of this link.